بخش چهارم :سوالات و جوابات بخش مدیریت منابع بشری

س-1 نظریه تیلور را درقرن 19 راجع به مدیریت منابع بشری بنویسید؟

ج-1: تیلود در قرن 19 مدیریت را به پایه چهار اصل بیان نمود:

1.    مدیریت علمی

2.    انتصاب علمی کارکنان و سرپرستان.

3.    آموزش علمی کارکنان.

4.    ایجاد روابط دوستانه و روحیه همکاری بین مدیران و کارکنان.

س- 2 سرمایه بشری را واضیح سازید؟

ج-2: سرمایه بشری عبارت از ارزش عمومی توانایی ها، دانش، مهارت، تجارب زندگی و انگیزه تشویق در مدیریت منابع انسانی است.

س- 3 مدیریت منابع بشری را تعریف نمائید؟

ج-3: مقصود از مدیریت منابع بشری سیاستها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که با جنبه های از فعالیت کارکنان بستگی دارد. منظور از منابع بشری یک سازمان تمام افرادی است که در سطوح مختلف سازمان مشغول کار اند.

س-4 مراحل عمده مدیریت منابع بشری را واضیح سازید؟ 

ج-4:  1. جذب نیروی کاری توانمند     2. پرورش نیروی کاری توانمند

3. نگهداری نیروی کاری توانمند         4. مراحل انکشاف منابع بشری

س- 5 مهارت  تشخیص مشکلات را بنویسید؟    

ج- 5: مدیر باید مشکلات موجود در سازمان را خوب تشخیص کرده بتواند. شامل سه نکته میباشد:

1.    مداخله به عنوان مأمور: مثلاً اینکه چرا محصلین نمی توانند دروس چپتر انگلیسی را خوبتر بیاموزند. مشکل این موضوع را تشخیص کرده بتواند.

2.    ایجاد تغییرات: اگر چپتر کاملاً انگلیسی نوشته شده پس در پهلوی آن ترجمه دری آن نیز گنجانیده شود.

3.    مطالعه تأثیر گذاری تغییرات: تغییراتی  که آورده شده بود را مطالعه کند اگر مؤثر تمام شده بود آن روش را دنبال کند در غیر آن راه حل دیگری را جستجو کند.

س- 6 مهارت­های مدیران منابع بشری را بنویسید؟    

ج-6:   1. مهارت کسب و کار    2. طراحی و رائه مهارت ها   3. مدیریت تغییر مهارت ها

4. مهارت تشخیص مشکلات     5. مهارت ارتباط با مردم       6. مهارت شخصی

7. مهارت بین فردی      8. مهارت تشویق و ترغیب

س – 7 مهارت تشویق و ترغیب را شرح دهید؟

ج- 7: مدیر منابع بشری کارمندان سازمان را تشویق کند و به آنها بیاموزاند که هیچگاه در برابر چالشها توقف نکرده بلکه ایستادگی  نمایند و به آنها قدرت مقابله با مخالفان را بیاموزاند.

س – 8 لایحه وظایف را شرح دهید؟

ج- 8: تعریف: لایحه وظایف یک سند رسمی و کتبی است که چهار چیز را تشریح می کند:

1.    اهداف کلیدی(کارمند جدید)

2.    وظایف

3.    مسؤلیت

4.    صلاحیت

لایحه وظایف خود شخص نه بلکه وظایف وی را تشریح میکند و همچنان لایحه وظایف دلیل موجودیت پوست را در یک سازمان مشخص میکند.

س – 9 نکات مهم را درلایحه وظایف نام ببرید؟  

ج- 9: نکات مهم در لایحه وظایف:

عنوان وظیفه، تاریخ، مقدمه، تشکیل، خلاصه اول، وظایف و مسؤلیت ها،

مشخص نمودن شخص، شرایط کار و معاش و شرایط.

س -10 هدف از مقدمه در لایحه وظایف چیست واضیح سازید؟

ج- 10: هدف از مقدمه عبارت از تشکیلات سازمان، دیپارتمنت ها، وظایف و سابقه وظیفه.

س -11 لایحه وظایف روی کدام اهداف تهیه و ترتیب می گردد؟    

ج- 11: لایحه وظایف روی اهداف ذیل ترتیب میگردد:

1.    ارائه معلومات در باره وظایف و مسؤلیت های کارمند و توضیح نقش کارمند.

2.    توضیح ضرورت شایستگی ها اکنون و درآینده.

3.    ارزیابی اجراات کاری کارمندان(آیا مؤثر است یا خیر).

4.    ایجاد یک صورت ثابت معاشات.

5.    می توانیم برای ارزیابی فعالیت ها و اجراات لایحه وظایف را اساس قرار دهیم.

س – 12 تحلیل و تجزیه وظایف چگونه یک پروسه است؟

ج- 12: عبارت از پروسه است که توسط متخصصین منابع بشری جهت توضیح ماهیت یک موقف صورت می گیرد. تخلیل و تجزیه وظیفه سه هدف را دنبال میکند:

1 . انتخاب افراد   2.  دسته بندی اشخاص    3.  تأدیات معاشات

س – 13 شرح مکلفیت ها دارای چند بخش بوده واضیح سازید؟

ج- 13: شرح مکلفیت ها سه چیز را تشریح میکند:

1. موضوع مثل کمپیوتر

2. مرام و مقصد: برای پیش برد امور اداری.

3. فعل: ترتیب حاضری صنوف.

س – 14 واحدات اصلی با واحدات کمکی چه تفاوت دارد تشریح نمائید؟

ج- 14: واحدات اصلی کارهای اصلی اداره که جهت رسیدن به اهداف اداره است را اجرا میکنند مثل مدیریت، معاونیت، ریاست و غیره.

واحدات فرعی: وظیفه این واحدات ایجاد تسهیلات به واحدات اصلی بوده و کارهای ایشان بیشتر جنبه مشورتی داشته و زمینه سازی میکنند مثل مدیریت لیلیه، مدیریت نشرات و غیره.

س – 15 استخدام را تعریف نموده در مورد معلومات دهید؟

ج- 15- استخدام عبارت از پرکردن و پرنگهداشتن بست های خالی سازمان از طریق منابع داخلی ویا خارجی به اساس اهلیت، لیاقت و شایستگی میباشد. استخدام یعنی پروسه پیداکردن متقاضی لایق، شایسته و کارفهم برای بست یا وظیفه میباشد. این کار ممکن توسط سازمان کاریابی ویا از طریق دادن اعلانات توسط وسایل ارتباطی صورت گیرد. استخدام شامل مراحل ذیل است:

1.    تحلیل نیازها    2. ترتیب لایحه وظایف     3. اعلان بست

س -16 اهمیت استخدام را بنویسید؟   

ج- 16: اهمیت استخدام قرار ذیل است:

1.    منابع بشری اصلی ترین سرمایه سازمان است.

2.    منابع بشری ضامن تحقق آرمانها و اهداف سازمان است.

3.    حوزه مدیریت منابع بشری رکن اساسی سازمان است.

4.    منابع بشری محور بقا و جهت فعال نگهداشتن سازمان است.

5.    استخدام و انتخاب نیروی انسانی مهمترین نقش مدیریت منابع بشری است.

س – 17 استخدام شامل کدام مسایل واضیح سازید؟      

ج- 17: استخدام شامل مسایل ذیل است:

1.    ارزیابی اجراات کارمندان و تشخیص ضروریات.

2.    انتخاب: بعد از اینکه ضرورت به افراد پیدا شد، اعلان بست خالی را کرده و در جستجوی انتخاب کارمند جدید می شویم.

3.    تقرر: عبارت از برقراری کارمند جدید در وظیفه جدید است.

4.    آموزش

س - 18 شرایط استخدام را طبق ماده 13 فصل دوم قانون خدمات ملکی افغانستان بنویسید؟ 

ج- 18: شرا یط استخدام مطابق ماده 13 فصل دوم خدمات ملکی افغانستان:

1.    تابعیت افغانستان را داشته باشد.

2.    سن وی پایین تر از 18 و بالاتر از 68 نباشد.

3.    تصدیق صحی از مراجع ذی الصلاح داشته باشد.

4.    سند فراغت از صنف 12 ویا بالاتر از آن

5.    به حکم قطعی محکمه ذی الصلاح به جنایات محکوم نگردیده باشد.

س – 19 منابع یا میتود استخدام به چند طریقه صورت می گیرد واضیح سازید؟  

ج- 19: برای کارمند یابی یک پست جدید ادارات کوشش می نمایند تا تدارکات کارمند مورد نظر را از داخل اداره و بعضی تدارکات آن را از خارج اداره بگیرد. یعنی منابع یا میتود های استخدام بدو طریق صورت میگیرد. 1- منابع داخلی    2- منابع خارجی

س – 20 منابع داخلی استخدام را تشریح نمائید؟

ج- 20: اداره میتواند کارکنان مورد نظر را از منابع داخل سازمان به میتود های ذیل تعیین بست نماید:

1.    از طریق تغییر و تبدیل کارکنان از یک شعبه به شعبه دیگر.

2.    ازطریق ترفیع و تنزیل: این روش اکثراً برای کارکنانی صورت میگیرد که توانایی لازم را در بست های تعیین شده ندارند. استفاده از منابع داخلی جهت برقراری کارمند هم دارای بعضی فواید و هم دارای بعضی نواقص میباشد.

س – 21 درباره منابع خارجی وشیوه دستیابی به آنها معلومات بدهید؟

ج- 21: در پروسه استخدام نه تنها از منابع داخلی بلکه از منابع خارجی نیز استفاده میشود. شیوه های دستیابی به منابع خارجی:

1.    از طریق موسسات کاریابی خصوصی یا دولتی.

2.    استفاده از رسانه ها و دیگر وسایل ارتباطی.

3.    مراجعه به موسسات آموزشی.

4.    دستیابی به افراد بیرون سازمان از طریق خود افراد داخل سازمان.

5.    مرجعۀ شخصی جویندگان کار.

6.    کمک گرفتن از موسسات دیگر.

س – 22 کارمندیابی به چند طریق صورت می گیرد هریک را نام ببرید؟

ج- 22: کارمند یابی به سه طریق صورت میگیرد:

1.    روش مستقیم: عبارت از گرفتن ارتباط مستقیم با منابع نیروی انسانی کار بیدون کدام واسطه میباشد. مثلاً: مصاحبه و گفتگو مستقیماً با شخصی که قبلاً خلص سوانح وی دریافت شده بود. 

2.    روش غیر مستقیم: این روش را مهمترین روش کارمندیابی گفته اند که از طریق نشر اعلانات، روزنامه، جراید، مجلات و غیره صورت میگیرد. باید اظافه کرد که این روش پرمصرف ترین روش میباشد.

3.    روش وسطی: این روش کم مصرف ترین روش بوده که از طریق آژانس های کاریابی خصوصی ودولتی ویا ارتباط گرفتن با اتحادیه های کارگری انجام شده میتواند.

س – 23 استخدام به چند نوع بوده هرکدام را نام بگیرید؟   

ج- 23:  استخدام به دو نوع است:

1.    استخدام رسمی: عبارت از پذیرفتن شخص مناسب توسط حکم رسمی به اساس اهلیت، شایستگی و لیاقت و همچنان قانون میباشد.

2.    استخدام قراردادی: درین نوع استخدام شخص به صورت مؤقتی و در یک مدت معین پذیرفته میشود. باید یادآور شد که یک شخص در دو ارگان چی دولتی باشد یا خصوصی به حیث کارمند رسمی اجرای وظیفه کرده نمی تواند اما به صورت قراردادی می تواند.

س -24 آزمایش های لازم برای انتخاب افراد را واضیح سازید؟   

ج- 24: آزمایش های لازم برای انتخاب افراد قرار ذیل است:

1.    آزمایش های هوش

2.    آزمایش های استعداد

3.    آزمایش های تعیین قوه

4.    آزمایش های علاقمندی

5.    آزمایش های شخصیت 

س – 25 مدت اعلان پُست را طبق شرایط کنونی افغانستان بنویسید؟

ج- 25: مدت اعلان بست طبق شرایط کنونی افغانستان قرار ذیل است:

1.    اعلان بست های اول و دوم برای مدت 20 روز(4 هفته)

2.    اعلان بست های سوم الی پنجم برای مدت 10 روز(3 هفته)

3.    اعلان بست های ششم الی هشتم برای مدت 10 روز(2 هفته)

س – 26 درباره معرفی کارمند جدید درپُست معلومات؟

ج- 26: در برنامه معرفی کارمند جدید مدیریت منابع بشری نقش مهم و اساسی را دارد وباید برای کارکنان جدید یک برنامه معرفی جدید تهیه نماید. نخستین روزهای وظیفه جدید بسیار مهم است زیرا کارمند جدید یک برداشت خاصی از مدیریت پیدا میکند یعنی وی از فضای کاری، مسلکی بودن، ارتباط بین کارکنان و روش رهبری و غیره مسایل چگونه برداشت می نماید و چه نوع مفکوره برایش ایجاد میشود پس مدیر منابع بشری باید تمام ضروریات را جهت آماده ساختن آغاز خوب برای وظیفه جدید فراهم نماید. جهت متیقن شدن از اجراات کارمند جدید ومؤثریت آن دوره آزمایشی در ابتدای وظیفه یک جنبه بسیارمهم مدیریت منابع بشری میباشد که باید با نکات مهم آن در نظر گرفته شود.

س – 27 محل کار جدید باید چگونه باشد؟

ج- 27: محل کار جدید جایی را گویند که یک انسان به صفت کارمند در یک مدیریت جذب و وظیفه جدید در یکی از محلات به وی داده میشود. محل کار جدید برای کارمند از لحاظ مصؤنیت، امنیت و رازداری تأمین باشد و هم چنان برای وی موضوعات ذیل در نظر گرفته شود:

میز و چوکی مناسب، تیلفون، کمپیوتر، ماشین چاپ، ارتباطات انترنیتی، لوحه عقب دروازه که کارمند مسؤل کدام بخش است وغیره مسایل مهم دیگر.

س -28 درمورد پلان نمون وقت معلومات بدهید؟

ج- 28: پلان نمودن نادرست در حقیقت یک پلان ناقص وبه معنی ازدست دادن کافی وقت میباشد. برنامه های کاری باید به درستی نظربه وقت تنظیم شوند و همچنان وقفه ها در میان وظایف پلان شده نیز شامل پلان باشد. مثلاً زمانیکه یک جلسه پلان شده باشد که به ساعت دو بعد از ظهر اختتام یابد، برای سی دقیقه وقت اظافی نیز باشد پلان گردد.

روش های کاری سالانه و شبانه روزی برای هر موسسه وهر فرد فرق میکند. در رژیم(روش، طرز) کار سالانه باید روزهای تعطیل عمومی مد نظر گرفته شود. در بعضی موسسات میتوان از روزهای تعطیل برای امور کمکی و فرعی کار گرفت. دوام کار و وقت کار در هر موسسه و دفتر فرق میکند و میتوان آنرا نظر به ثقلت و حجم کار تنظیم کرد.

س – 29 درمورد مشخصات هدف معلومات بدهید؟   

ج- 29:  مشخصات هدف قرار ذیل اند:

1.    هدف باید واضح و مشخص باشد. به هر اندازه که هدف مشخص و روشن بادش به همان اندازه قابل تطبیق و وقابل تحقق میباشد.

2.    قابل سنجش باشد. یعنی هدف باید به اساس منابع و امکانات موجود و شرایط محیط از قبل سنجش گردد و برای اینکه منابع به هدر نرود برای سنجش هدف غور و دقت بیشتر شود.

3.    هدف باید قابل حصول باشد.

4.    هدف باید واقعبینانه باشد. یعنی خیالی نباشد بلکه واقعیت داشته و روی حقایق بنا یافته باشد.

5.    دارای محدودۀ زمانی باشد. یعنی برای رسیدن به هدف زمان معین باشد.

س – 30 مفهوم هدف را در مدیریت منابع بشری واضیح سازید؟

ج- 30- در عمل مدیریت منابع بشری مقاصد خود را با رسیدن به اهدافش بدست می آورد. این اهداف معیار هستند که فعالیت ها نسبت به آنها ارزیابی میشوند. در برخی موارد این اهداف به وقت مورد تفکر نیروی انسانی قرار گرفته و بصورت یک مکتوب ارائه می گردند. اما غالباً اهداف بصورت رسمی بیان نمی شوند. در هرصورت اهداف فعالیت مدیریت منابع بشری را در عمل هدایت میکند.

 

بخش پنجم :سوالات و جوابات بخش اساسات اداره(منجمنت)

 

س – 31 اداره را تعریف نمائید؟

ج- 31: اداره درلغت به معنی دور دادن، چرخاندن و به گردش درآوردن را گویند. در اصطلاح عبارت است ازعوامل انسانی(اشخاص موجود در اداره) و مادی(اشیای موجود دراداره) است که برای رسیدن به هدف باهم جمع میشوند. ویا اداره عبارت است از یک نظام(روش،نظم، نظم دادن) اجتماعی است که به اساس روشهای خاصی بنا نهاده شده که در آن عدۀ زیادی از افراد برای رسیدن به اهداف خاصی باهم کارمیکنند.

س – 32 مدیریت را تعریف نمائید؟

ج- 32: مدیریت عبارت است ازآن عامل انسانی میباشد که چرخ های یک اداره را به گردش در آورده و مسیر آنرا مشخص میسازد. ویا به بیان دیگر، مدیریت عبارت است از نیروی مادی و انسانی است که بخاطر رسیدن به هدف مشخص باهم کار میکنند باحد اقل(کمتر) مصرف و باکمترین زمان.

س – 33 عناصر مهم اداره و مدیریت را نام بگیرید؟    

ج- 33: عناصر مهم اداره و مدیریت قرار ذیل اند:

1.    هدف

2.    منابع

3.    مؤثریت

4.    مثمریت

5.    جوانب ذیدخل

س – 34 مؤثریت بامثمریت چه فرق دارد؟          

ج- 34: مؤثریت عبارت است از اجرای فعالیت های درست  میباشد که دران زیادتر کیفیت مطرح است.

مثمریت عبارت است از اجرای درست فعالیت های میباشد، که در اجرای کارها باید دقت بیشترشود که مصرف کم اما سود بیشتربدست آید. درین جا بیشتر کمیت(مقدار) مهم است. که چطور از منابع کم کمیت زیاد( باکمترین وقت و قیمت نسبتاً خوب) بدست بیاوریم. در مثمریت نقاط ذیل قابل بحث است:

1. کمیت              2. قیمت              3. وقت

س – 35 منابع را تعریف نموده درباره انواع آن معلومات دهید؟

ج- 35: منابع عبارت از سرمایه مادی و معنوی سازمان میباشد. انواع آن:

1.    منابع انسانی: مدیر وکارکنان.

2.    منابع مالی: بودیجه سازمان که ازان برای تهیه ضروریات سازمان استفاده میشود.

3.    منابع فزیکی: وسایل و تجهیزات سازمان. مثل میز، چوکی،...

4.    منابع غیرمحسوس: جای که تمام معلومات ها در رابطه به سازمان وجود دارد. مثل دررابطه به مشتریان.

س – 36 جوانب ذی دخل شامل کدام اشخاص است واضیح سازید؟

ج- 36: جوانب ذیدخل عبارت از اشخاصی اند که در سازمان و فعالیت های آن سهم، منفعت ویا تمایل داشته باشند. شامل اشخاص ذیل است:

1.    سهم گیرندگان

2.    کارمندان و مامورین

3.    مشتریان

4.    عرضه کنندگان

5.    افراد محل

س – 37 شخص مدیر را درلغت و اصطلاح واضیح سازید؟

ج- 37: مدیر در لغت به معنی اداره کننده و کارگردان میباشد و در اصطلاح مدیر شخصی است که مسؤلیت عملکرد تیم کاری خود را به عهده دارد.

س – 38 سیستم را ازنظر اداره ومنجمنت تعریف کنید؟

ج- 38: سیستم از نقطه نظر منجمنت عبارت از مجموعۀ ارگان(عضو) ها و دیپارتمنت های یک سازمان میباشد که آنها بخاطر رسیدن به یک هدف تحت قواعد واحدمشترکاً باهم کارمیکنند.

تعریف عمومی سیستم: عبارت است از یک سلسله روشهای وابسته به یکدیگر میباشد که با انجام هرروش میتوانیم بخشی ازاهداف خود را بدست بیاوریم. ویا چندین جز مرتبط به یکدیگر میباشد که در صورت بروز مشکل دریک جز تمام جزهای دیگر متضررمیشود.

س – 39 استراتژی را تعریف نمائید؟

ج- 39:  استراتیژی(راهبرد، سیاست) عبارت از برنامه جامع(مکمل)، واحد و کامل است که بخاطر رسیدن به اهداف کمک میکند. پلان نقشۀ کوچک ازچیزی و یا طرح قبلی است که جز استراتیژی میباشد.

س – 40 پلان راتعریف نموده و انواع آن را نام ببرید؟

ج- 40: پلان طرح قبلی است برای رسیدن به هدف به  شکل منظم و سیستماتیک. انواع:

1.    پلان کوتاه مدت: الی 6 ماه

2.    پلان میان مدت: یک الی 5 سال

3.    پلان طویل مدت: بیشتر از 5 سال

 س – 41 درمورد تشکیل معلومات بدهید؟

ج- 41: تشکیل(چیزی را شکل و صورت دادن، ساختن): تشکیل مترادف کلمۀ سازمان. چون یک تشکیل بنابراهداف یک سازمان روی کارگرفته میشود بناءً در بارۀ تشکیل تعریف مشخص وجود ندارد و بنابر  با آن هم تاجای میتوان گفت تشکیل عبارت است از تقسیم بندی وظایف بین کارکنان، تعین حدود(جمع حد) صلاحیت و مسؤلیت، تعین روابط منطقی واحد ها و سلسله مراتب در یک اداره میباشد. درایجاد تشکیل سه عنصر خیلی مهم است. تشکیل منظم، موجودیت اشخاص و مسایل مالی.

س – 42 اصول اساسی اداره و مدیریت را نام بگیرید؟   

ج- 42: 9 اصل اداره و مدیریت قرار ذیل است:

1.    هماهنگی

2.    سلسله مراتب

3.    تخصص

4.    وحدت درفرماندهی

5.    حِیطَه نظارت

6.    اختیار و مسؤلیت

7.    تعدل

8.    انعطاف پذیری

9.    کاررایی

س – 43 موضوع مهم در اصل وحدت و فرماندهی را بنویسید؟

ج- 43: وحدت دریک اداره باعث ایجاد هماهنگی شده و از پراگندگی کارها جلوگیری میکند.

س – 44 اهمیت اداره و مدیریت را واضیح سازید؟  

ج- 44: اهمیت اداره و منجمنت قرار ذیل است:

1.    حصول اهداف به شیوۀ درست.

2.    کاهش مصارف.

3.    تکمیل فعالیت ها.

4.    قناعت و رضایت مشتریان و تمویل کنندگان.

س – 45 وظایف خاص مدیریت را واضیح سازید؟     

ج- 45:   1- پلانگذاری  2- سازماندهی  3- استخدام   4- رهبری  5- کنترل

س – 46 کنترول به چند نوع بوده هریک را نام بگیرید؟

ج- 46: کنترل سه نوع میباشد:

1.    کنترل یا نظارت آینده نگر( قبل از شروع کار): این نوع کنترل زمانی استفاده میشود که بتوان تغییرات احتمالی در شرایط محیطی و میزان پیشرفت احتمالی فعالیت هارا به موقع پیش بینی کرد. این نوع کنترل برای مدیران نسبت به کنترل حال و کنترل گذشته نگر دارای اهمیت خاص میباشد.

2.    کنترل حال نگر( در جریان فعالیت یا عمل): درین نوع کنترل عملیات هر مرحله، از برنامه در زمان اجرای آن تحت کنترل قرار میگیرد و کوشش میشود تا حین اجرای عملیات فعالیت های ناقص اصلاح گردد و از ایجاد نواقص بیشتر جلوگیری شود.

3.    کنترل گذشته نگر( در ختم کار): این نوع کنترل پس از پایان یافتن فعالیت ها صورت گرفته و نتایج با اهداف و پلان ها مطابقت داده میشود.

س – 47 درباره سطوح مدیریتی معلومات بدهید؟    

1.    ج- 47:  سطح بالایی منجمنت(مدیریت عالی): منجمنت استراتیژیکی عبارت از تشخیص وظایف و محیطی که این وظایف دران انجام می پذیرد. منجمنت سطح های بالایی برای رسیدن به اهداف طویل المدت در یک مدت معین وظیفه دارد.

2.    سطح میانه منجمنت:این سطح با پلان گذاری تدابیر و تصمیم گیری در مورد بهترین شیوه برای انجام عمل و کنترل سرو کار دارد و همچنان برای رسیدن به اهداف متوسط المدت کار میکنند. این سطح منجمنت ندرتاً مواردی که توسط سطح بالا گفته میشود را باید انجام دهد.

3.    سطح پایین منجمنت: این سطح بصورت مستقیم مسؤلیت پلانگذاری و کنترل فعالیت های کارکنان را به عهده دارد تا به اهداف سطح بالایی مطابقت حاصل نماید. یعنی این سطح برای رسیدن به اهداف کوتاه فعالیت می کند.

س – 48 اشکال ارتباطات را نام بگیرید؟ 

ج- 48: اشکال ارتباطات قرار ذیل است:

ارتباطات حیوانات، ارتباطات میان فردی، ارتباطات درون فردی، ارتباطات عمومی، ارتباطات فرهنگی، ارتباطات به وسیله کمپیوتر و انترنیت، تبلیغات، روابط عمومی، ارتباطات غیر شفاهی.

س – 49 درباره اداره رسمی وغیر رسمی معلومات بدهید؟   

ج- 49: اداره رسمی: عبارت از اجتماع یک عده از افرادی میباشد که تحت رهبری سلسله مراتب اداری به منظور تحقق بخشیدن هدف های معین به همکاری همدیگر به وجود می آید. درین اداره وظایف و مسؤلیت های هر کارمند مشخص ومعین میباشد.

اداره غیر رسمی: روابط افراد نظر به اهداف و مقاصد مشخصه هر فرد یا گروه بوده که بدون در نظر داشت رهبری سلسله مراتب اداری ایجاد میشود.  این اهداف با اهداف اداره رسمی هیچ سروکار نداشته و خاص این ارتباطات ناشی از غریزه های اجتماعی ویا تمایلات طبیعی انسانها میباشد. این اداره خود به خود در چوکات اداره رسمی بدون در نظرداشت اهداف اداره رسمی و بدون کدام تشکیل بین افراد بوجود می آید.

س – 50 درمورد صرفه جویی در اداره معلومات بدهید؟

ج- 50: مسئله مهم دیگر در تشکیل اداره صرفه جویی در مصارف است. به هر اندازه که طبقات و واحد های اداره زیاد باشد به همان اندازه مشکلات ارتباطات و مصارف اداره زیاد خواهد بود. زیرا هر واحد جدید که تأسیس میشود به کارمندان، ساختمان، معاش وسایل وغیره ضرورت دارد ازینجاست که مسئله صرفه جویی را در تشکیل اداره باید در نظر گرفت. در جایی که یک واحد اداری بتواند از عهده همۀ مسؤلیت ها بیرون آید ایجاد واحد دیگر غیر منطقی است چون فقد مصارف را زیاد کرده و ایجاد ارتباطات را نیز به مشکل مواجه میکند.

تشکر زیاد از صفی الله جان اول نمره صنف بانکداری "الف" 

که سوالات با جوابات آن در اختیار ما قرار دادند.


???????: شمس الدین "حضرتی" | پنجشنبه سی ام آذر ۱۳۹۱ - 12:42

????? ?????

» مدیریت ارتباطات ( پنجشنبه پنجم تیر ۱۳۹۳ )
» بخش تفتیش و بررسی ( چهارشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۳ )
» تفتــــیش و اهمیت آن درامــــورات مالـــــــی ( شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ )
» بانکداری الکترونیکی ( شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲ )
» ( Management)مدیریت ( شنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۲ )
» تفتــــیش و اهمیت آن درامــــورات مالـــــــی ( دوشنبه هفدهم تیر ۱۳۹۲ )
» پول و کریدت ( شنبه هشتم تیر ۱۳۹۲ )
» بیمه ( سه شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۲ )
» مبادی محاسبه(آشنایی و معرفت با محاسبه) ( یکشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۲ )
» عواید قابل مالیه و غیر قابل مالییه (رهنمود شماره 15 ریاست عمومی عواید) ( چهارشنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۱ )
» مالیه موضوعی بر کرایه ( پنجشنبه دهم اسفند ۱۳۹۱ )
» مالیه موضوعی معاشات ( دوشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۱ )
 

????????

ADS

?????? ??